Tuinzigt en Westerpark Breda nieuws en activiteiten

Disclaimer

Disclaimer tuinzigtbreda.nl / tuinzigtwesterpark.nl


Bepalingen vooraf
1. Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.tuinzigtbreda.nl en /of www.tuinzigtwesterpark.nl en met insluiting van voorgenoemde artikelen die (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in “bepalingen vooraf”;
2. De webpagina is elke pagina op het domein van de website tuinzigtwesterpark.nl of tuinzigtbreda.nl.
3. Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- en video-fragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld;
4. Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;
5. Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt;
6. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;
7. Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik. een aangepaste versie van de website (waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om schade toe te brengen) onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam, reclame, spit & spatter. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;
8. waar in deze disclaimer word geproken over medewerkers,  www.tuinzigtbreda.nl en/of www.tuinzigtwesterpark.nl wordt hiermee een ieder die meewerkt aan deze website bedoelt zoals eigenaar van de domeinnaam, beheerders, moderators alsmede alle medewerkers die meewerken aan de artikelen.

 


Disclaimer
1.   Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website www.tuinzigtbreda.nl en/of www.tuinzigtwesterpark.nl
2.   Alle berichten zijn afkomstig van externe bronnen zoals radio, tv of internet. Wij zijn daarom niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.
3.   De medewerkers staan niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;
4.   Medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor schade:
         a. Toegebracht door de website
         b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
         c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
         d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen
     Ook is de beheerder gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
5.   Medewerkers behouden zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
6.   www.tuinzigtbreda.nl 
en/of www.tuinzigtwesterpark.nl behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook zijn medewerkers niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website; 

7.   Medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks
8.   www.tuinzigtbreda.nl en/of www.tuinzigtwesterpark.nl behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
9.   Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen
10. De gebruiker vrijwaart alle medewerkers van www.tuinzigtbreda.nl en/ofwww.tuinzigtwesterpark.nl van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook;

Overige informatie
Voor vragen over deze website, dient u zich te richten tot de beheerder

 

 

© 2007-2016 Tuinzigtwesterpark.nl